pyrotechnika

Dňa 22.02.2022 sa konalo druhé stretnutie Pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat Predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MVDr. Jaroslava Karahutu k téme zákazu predaja a používania vybraných kategórií zábavnej pyrotechniky celoročne a na celom území Slovenska.

Na stretnutí sa zúčastnili, okrem stálych členov Pracovnej skupiny, pozvaní zástupcovia a odborníci v predmetnej oblasti, Tibor Lančarič, predseda Slovenskej asociácie pyrotechnických firiem (SAPF) a majiteľ TIBI SLOVAKIA FIREWORKS, Ing. Ľubomír Masár, predseda Dozornej rady SAPF a CEO/Konateľ spoločnosti PRIVATEX-PYRO s.r.o., Ing. Daniel Nemček, riaditeľ skúšobníctva, KONŠTRUKTA – Defence, a.s. a Ing. Vladimír Tejbus, CSc., hlavný ústredný banský inšpektor z Hlavného banského úradu, ktorí prezentovali aktuálny stav a trendy na domácom i zahraničnom trhu  so zábavnou pyrotechnikou, fakty spojené s legislatívou, certifikáciou, nelegálnymi pyrotechnickými výrobkami, vplyvom a používaním zábavnej pyrotechniky na Slovensku, ale predovšetkým svoj pohľad na túto problematiku.

Odborníkov za pyrotechniku doplnili pozvaní zástupcovia z oblastí, ktorí sa stretávajú s negatívnymi vplyvmi zábavnej pyrotechniky vo svojej praxi. Mgr. Eva Klimová, prezidentka Slovenskej komory psychológov,  poukázala na negatívny vplyv zábavnej pyrotechniky na senzitívnych a hendikepovaných ľudí, rovnako na ľudí, u ktorých sa tento vplyv prejaví formou psychosomatických problémov aj po určitom čase, Ladislav Adamovič, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozornil, vzhľadom na nerešpektovanie VZN (Všeobecne záväzné nariadenie) miest a obcí používateľmi zábavnej pyrotechniky, na potrebu celoštátnej regulácie a stanovenie prísnejších pravidiel v jej používaní,  RNDr. Dušan Karaska, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR, informoval o už neúnosnej miere používania zábavnej pyrotechniky v Národných parkoch, Chránených územiach a potrebe hľadať riešenia ako tento stav zmeniť, Tamara Stohlová, environmentalistka  a spoluautorka online výzvy STOP nebezpečnej zábavnej pyrotechnike, sa s účastníkmi stretnutia podelila o sériu vulgárnych hejtov a vyhrážok na jej osobu, teda poukázala na neakceptovateľné správanie istej časti podporovateľov zábavnej pyrotechniky v spoločnosti ako aj na negatívne vplyvy zábavnej pyrotechniky na ovzdušie.

Pozvaným účastníkom bol Mgr. Nikolou Jackuliakovou a Mgr. Lenkou Grešovou za Iniciatívu Zvierací ombudsman, stáleho člena Pracovnej skupiny, predstavený pracovný návrh novely Zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spolu s Dôvodovou správou, tiež s tým spojený návrh novely Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Ing. Lenka Kmeťová predstavila „Celonárodnú iniciatívu STOP ZÁBAVE S UTRPENÍM“ v gescii Pracovnej skupiny, ktorej cieľom je zákaz vybraných kategórií zábavnej pyrotechniky celoročne a celoplošne na území Slovenska, a ktorú ku dňu stretnutia podporilo viacero významných organizácií na Slovensku a v ČR, menovite: Komora veterinárnych lekárov SR, Zoologická záhrada Bratislava, Zoologická záhrada Košice a Unie českých a slovenských zoologických zahrad, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľovnícka komora, Aliancia združení za práva zvierat, o.z., NÁDEJ PRE KONE a ĽUDÍ, o.z. (reprezentant združení za práva a záchranu koní v SR), Záchranná stanica pre zranené živočíchy Zázrivá (reprezentant súkromných záchranných staníc v SR), ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZO NOVÝ JIČÍN – Záchranná stanice a Dům Přírody Poodří, Česká republika. Ako ďalej informovala, podporné stanoviská ďalších významných štátnych, neziskových i súkromných organizácií sú v štádiu spracovania a budú súčasťou podkladových materiálov pre NR SR, čo znamená, že zmenu legislatívy, a tým reguláciu predaja a používania zábavnej pyrotechniky možno považovať za celospoločenskú požiadavku.

Diskusia zástupcov za a proti pyrotechnike sa niesla v konštruktívnom duchu a v závere vyústila do vzájomnej zhody o nutnosti minimalizovať dokázateľne negatívne a ďalej neakceptovateľné javy v spoločnosti, spôsobené používaním tých kategórií zábavnej pyrotechniky, ktoré svojim nadmerným hlukom a svetelným prejavom spôsobujú najväčšie škody na životoch a zdraví ľudí i zvierat, ohrozujú životné prostredie, poškodzujú majetok a podieľajú sa na nerešpektovaní zákonov, či VZN miest a obcí.

V tejto súvislosti sa Pracovná skupina, na čele s predsedom MVDr. Jaroslavom Karahutom, dohodla  na vzájomnej spolupráci so Slovenskou asociáciou pyrotechnických firiem a ďalšími odborníkmi na spoločnej príprave legislatívnych návrhov, predovšetkým novely Zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Najbližšie stretnutie Pracovnej skupiny, zástupcov SAPF a ďalších pozvaných hostí, vrátane zástupcov Ministerstva hospodárstva, sa uskutoční v marci 2022. Témou tohto stretnutia bude už konkrétny legislatívny návrh a termín jeho predloženia do NR SR.

Reklama na magazín Vintage District