Nárast platobnej neschopnosti na Slovensku: Analytický pohľad na rok plný ekonomických výziev

V roku 2023 zaznamenali krajiny strednej a východnej Európy (SVE) významný nárast platobnej neschopnosti firiem, s počtom insolvencií na Slovensku dosahujúcim 400 prípadov, čo predstavuje 15,3% medziročný nárast. Tento trend odzrkadľuje následky postpandemického obdobia. Počas neho firmy čelili zrušeniu vládnych podporných opatrení a narastajúcim makroekonomickým tlakom, Uvádza to najnovšia analýza globálneho lídra v poistení pohľadávok, spoločnosti Coface.

Hospodársky pokles v SVE bol značný, pričom priemerný rast HDP klesol zo 4,0 % v roku 2022 na iba 0,5 % v roku 2023. Tento útlm je považovaný za najnižší za posledných dvadsať rokov, s výnimkou svetových ekonomických kríz. Zemepisné špecifiká regionálnej ekonomiky viedli k rozdielom v ekonomickej výkonnosti. Niektoré krajiny ako Česko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko a Litva zaznamenali v roku 2023 dokonca záporné miery rastu.

Nárast počtu konkurzných konaní je odrazom slabého hospodárskeho rastu

Región strednej a východnej Európy zaznamenal v rokoch 2022 až 2023 nárast počtu konkurzných konaní o 38,6 %, čo predstavuje ďalší rok dvojciferného rastu. „K tomuto nárastu prispela kombinácia vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré umocnili výzvy, ktorým čelia spoločnosti v regióne. Ide najmä o geopolitické napätie a inflačné tlaky,“ vysvetľuje Grzegorz Sielewicz, vedúci ekonomického výskumu spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu. Aj slovenská ekonomika vlani podľa Martina Procházku čelila vysokej inflácii a slabému rastu reálneho HDP. Problémom pre firmy boli a sú rastúce základné ceny energií. Tiež vysoký tlak na rast miezd, drahé financovanie a zároveň veľmi slabý dopyt. „V tomto kontexte nie je rast počtu insolvencií prekvapujúci,“ podotýka Martin Procházka.

Dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu aj vzhľadom na jej geografickú blízkosť rezonovali v celom regióne. Narušili dodávateľské reťazce a prispeli k prudkému nárastu energetických komodít. Tieto vonkajšie šoky spolu s vnútornými problémami, ako je nedostatok pracovnej sily a rastúce náklady, ťažko doliehali na firmy. To viedlo k výraznému nárastu platobnej neschopnosti. Najmä sektory stavebníctva a obchodu znášali hlavnú ťarchu vlny platobnej neschopnosti, pričom zápasili s nedostatkom pracovnej sily, mzdovými tlakmi a spomaľujúcim sa dopytom.

Slovenská top trojka insolvencií

Najväčší podiel na celkovom počte insolvencií si za vlaňajší rok na Slovensku pripísal sektor veľkoobchodu a predaja (25,6 %), na druhom mieste nepopulárneho rebríčka skončila priemyselná výroba s podielom 16,88 % a tretia priečka patrí stavebníctvu s 12,65 % na celkovom podiele insolvencií. Pokiaľ ide o hodnotu, najväčším prípadom bola spoločnosť Axe Capital (meraná poslednou známou hodnotou aktív tejto skupiny), tá od investorov získala viac ako 50 miliónov eur. Český a slovenský trh spája komplikovaný prípad skupiny Arca. Tá emitovala dlhopisy na financovanie skupiny a tiež sa stala insolventnou v roku 2023.

Z hľadiska zamestnanosti boli na Slovensku najväčšími prípadmi vyhlásenie konkurzu personálnej agentúry TT – Controls Slovakia. Obchodu s vybavením pre domácnosť Studio Moderna a stavebných spoločností Projekt Kanskasporr a Projekt Sporrkanska,“ spresňuje Martin Procházka. Veľkú pozornosť vzbudili aj konkurzné konania výrobcu radiátorov Korad Radiators. Firma nebola schopná nahradiť stratený ruský trh. Konkurzné konanie postihlo i výrobcu hliníka Confal, ktorý čelil vplyvu vysokých cien energií a prešiel do procesu reštrukturalizácie.

Prečítajte si aj: Môžete mať milióny na konte a nebudete šťastní. Kľúčom k blahobytu je toto

Zložitá cesta k zotaveniu

V roku 2024 očakávame v regióne ďalší nárast počtu insolvencií, aj keď v nižšej miere ako v predchádzajúcom roku. V celosvetovom meradle spoločnosti stále nedosiahnu svoj plný potenciál hospodárskeho rastu v dôsledku problémov, ktorým čelia pri svojej podnikateľskej činnosti,“ dodáva Jarosław Jaworski, výkonný riaditeľ spoločnosti Coface pre strednú a východnú Európu. Podnikateľské prostredie v roku 2024 bude poznačené obmedzeným rastom obratu. Taktiež klesajúcimi maržami a pretrvávajúcimi problémami pre exportné spoločnosti v dôsledku slabého zahraničného dopytu, najmä z Nemecka. Objavujú sa však náznaky oživenia vďaka spotrebiteľom, najmä v oblasti tovarov dennej potreby. Tie podporujú hospodársku aktivitu v regióne strednej a východnej Európy. Napriek tomu spoločnosti čelia rastúcemu tlaku v dôsledku rastúcich cien komodít. Rastú i náklady na pracovnú silu vrátane zvyšovania minimálnej mzdy v krajinách SVE.

V roku 2024 očakávame aj na Slovensku rast insolvencií najmä v sektore stavebníctva, na druhej strane celkový počet insolvencií by mohol klesnúť v dôsledku oživenia výdavkov zákazníkov a celkovej stabilizácie makroekonomického prostredia. Podmienkou takejto optimistickej predpovede je, že sa nezhorší bezpečnostná situácia vo svete. Bohužiaľ, bezpečnostná situácia je najhoršia za posledné desaťročia a stabilita hospodárskeho vývoja je z tohto dôvodu veľmi krehká,“ dodáva Martin Procházka, Head of Risk Underwriting Coface pre Slovenskú republiku a Česko. 

Reklama na magazín Vintage District